AROUND LONDON

AROUND LONDON

รหัสโปรแกรมทัวร์ : UKTR06

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

อังกฤษ

ช่วงเดือน

พ.ค. - ก.ค. 65

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ลูกค้าจำเป็นแสดงเอกสารดังนี้

  1. เอกสารที่ได้รับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ Passenger Locater Form เพื่อรับ QR CODE
  2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง
โรงแรม
Hotel Novotel Excel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ลอนดอน -  เมืองเอมส์เบอรี่ -  สโตนเฮนจ์ -  เมืองบาธ -  พิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - ลอนดอน 

โรงแรม
Hotel Novotel Excel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ลอนดอน - ถนนอ๊อกฟอร์ด – 10 Downing Street - London eye - บิ้กเบน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม – จัตุรัสรัฐสภาแห่งกรุงลอนดอน – สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน
พิเศษ !!! รับประทานอาหารเย็น ณ FORE SEASON Restaurant 

โรงแรม
Hotel Novotel Excel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย โดยมีไกด์แนะนำเส้นทางให้ท่าน จนถึงเวลานัดหมาย ในวันนี้จะเป็น 

อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อสะดวกแก่ท่านในการท่องเที่ยว

โรงแรม
Hotel Novotel Excel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ลอนดอน - อิสระช้อปปิ้งที่ บิสเตอร์ วิลเลจ – ท่าอากาศยานแกตวิค 

อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อสะดวกแก่ท่านในการท่องเที่ยว

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนด แบบ “Test & Go”

ยังคงต้องทำการจองโรงแรม AQ 1 คืน และในวันที่ 5 เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 **

Update 20/1/2565

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
1 - 6 พ.ค. 65

52,500.-

45,000.-

26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65

49,500.-

42,000.-

17 - 22 ก.ค. 65

49,500.-

42,000.-

รูปภาพ