EASY LONDON

EASY LONDON

รหัสโปรแกรมทัวร์ : UKTR02

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

อังกฤษ

ช่วงเดือน

ธ.ค. 64

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ทัวร์อังกฤษ:ลอนดอน บิ๊กเบน พระราชวังบัคกิ้งแฮม ออกซ์ฟอร์ด 6วัน 4คืน

◊ Big Ben หอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก 

◊ London Tower Bridge สัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน 

◊ พระราชวังบัคกิ้งแฮม เป็นพระราชวังประจำราชวงศ์อังกฤษ

◊ มหาวิหารซอลส์บรี ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม 

◊ ชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกฟอร์ด และ บิสเตอร์ วิลเลจ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

โรงแรม
Hotel Crowne Plaza London Gatwick หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองแกตวิค - กรุงลอนดอน - อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ – นาฬิกาบิ๊กเบน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม - บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง – - จัตุรัสรัฐสภาแห่งกรุงลอนดอน  - สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน

โรงแรม
Hotel Crowne Plaza London Gatwick หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นำท่านไปตรวจ Antigent test Covid ตามเงื่อนไขของรัฐบาลอังกฤษ - บิสเตอร์ วิลเลจ - อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปและชอปปิ้งตามอัธยาศัย - เมืองออกซ์ฟอร์ด - พิพิธภัณฑ์ Ashmolean

โรงแรม
Hotel Crowne Plaza London Gatwick หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ซอลส์บรี - มหาวิหารซอลส์บรี Salisbury cathedral - เยี่ยมชม The close - โบสถ์ The Catholic Parish Church - อิสระชอปปิ้ง The King's Road, Kensington and Chelsea - อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อสะดวกแก่ท่านในการท่องเที่ยวและชอปปิ้งได้อย่างเต็มที่

โรงแรม
Hotel Crowne Plaza London Gatwick หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปิ้งได้ตามอัธยาศัย โดยมีไกด์แนะนำเส้นทางให้ท่าน จนถึงเวลานัดหมาย - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
19 - 24 ธ.ค. 64

39,555.-

29,555.-

29,555.-

รูปภาพ