Return To Taiwan

Return To Taiwan

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TWE12

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ไต้หวัน

ช่วงเดือน

ก.พ. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง ประเทศใต้หวัน – ตลาดลิ่วเหอ

โรงแรม
Golden Pacific Hotel Kaohsiung หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา TEA SHOP  - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย

โรงแรม
Twin Star at Taichung หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ไถจง – ร้านเครื่องสำอาง – เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน -  เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้ – ร้านพายสัปปะรด – ท่าเรือ Pier 2 Art                                                                                                                                      

โรงแรม
Golden Pacific Hotel Kaohsiung หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองเกาสง – อดีตสถานกงสุลอังกฤษ – ศูนย์ศิลปะเกาสงแห่งชาติ - โดมแห่งแสง  - ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง – 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
9 - 12 ก.พ. 66

15,888.-

15,888.-

2 - 5 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

4 - 7 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

9 - 12 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

16 - 19 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

23 - 26 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

30 มี.ค. - 2 เม.ย. 66

16,888.-

16,888.-

รูปภาพ