Very good Taiwan

Very good Taiwan

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TVZ01

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ไต้หวัน

ช่วงเดือน

พ.ย. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

29

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เหย่หลิว 4วัน 3คืน

พัก โรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน

พิเศษ! อาหาร เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี ซีฟู้ดเหย่หลิว

•ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย

• อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค • อุทยานเหย่หลิว • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น • วัดหลงซาน

• เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 • ช้อปปิ้งตลาดดัง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง


เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน – เมืองไทเป – ป้อมปราการซาน โดมินโก – ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย - ถนนโบราณตั้นสุ่ย
โรงแรม
New Taipei Hot Spring Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย
โรงแรม
CU Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานธรณีเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง - ย่านซีเหมินติง
โรงแรม
PaPa Whale Hotel Ximending 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Germanium Shop – วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
21 - 24 ธ.ค. 65

17,888.-

17,888.-

3 - 6 พ.ย. 65

17,888.-

17,888.-

6 - 9 พ.ย. 65

16,888.-

16,888.-

10 - 13 พ.ย. 65

17,888.-

17,888.-

17 - 20 พ.ย. 65

17,888.-

17,888.-

20 - 23 พ.ย. 65

16,888.-

16,888.-

24 - 27 พ.ย. 65

17,888.-

17,888.-

4 - 7 ธ.ค. 65

16,888.-

16,888.-

11 - 14 ธ.ค. 65

16,888.-

16,888.-

15 - 18 ธ.ค. 65

17,888.-

17,888.-

29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66

29,888.-

29,888.-

31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66

29,888.-

29,888.-

5 - 8 ม.ค. 66

17,888.-

17,888.-

12 - 15 ม.ค. 66

17,888.-

17,888.-

19 - 22 ม.ค. 66

17,888.-

17,888.-

2 - 5 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

3 - 6 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

8 - 11 ก.พ. 66

15,888.-

15,888.-

9 - 12 ก.พ. 66

19,888.-

19,888.-

19 - 22 ก.พ. 66

15,888.-

15,888.-

23 - 26 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

26 ก.พ. - 1 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

2 - 5 มี.ค. 66

20,888.-

20,888.-

5 - 8 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

9 - 12 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

11 - 14 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

16 - 19 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

18 - 21 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

22 - 25 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

รูปภาพ