WANDER TüRKIYE 8วัน5คืน

WANDER TüRKIYE 8วัน5คืน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TTK03

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, ตุรกี

ช่วงเดือน

พ.ย. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

อิสตันบูล ทรอย คูซาดาซี ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย
เยือนดินแดน
2 ทวีป มรดกแห่งอารยธรรม

 

เช็คอิน ม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารซันตาโซเฟีย เกาะกุนดา บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส
ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์เมฟลานา นครใต้ดินชาดัค หุบเขาเดฟเรนท์ หุบเขานกพิราบ ปล่องไฟนางฟ้า
ช้อปปิ้งของพื้นเมือง โรงงานทอพรม เครื่องเพชร เครื่องปั้นดินเผา เสื้อผ้าสิ่งทอ และ อีกมากมาย

Optional Tour!  ขึ้นบอลลูนยักษ์หลากสี ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย

บินตรงสู่อิสตันบูล + บินภายใน โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. + Carry on 7 กก.

พักโรงแรม 4 ดาวของตุรเคีย / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง💃

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดม – ตลาดเครื่องเทศ – จัตุรัสทักซิมสแควร์
โรงแรม
GOLDEN WAY HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองชานัคคาเล – วิหารซันตาโซเฟีย– เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เกาะกุนดา
โรงแรม
MUSHO HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองคูซาดาซี - ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง – บ้านของพระแม่มารี - เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโบราณ
โรงแรม
MARINA HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ปราสาทปุยฝ้าย เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ร้านเสื้อผ้าและวัตถุสิ่งทอ
โรงแรม
TRIPOLIS HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – สุลต่านฮานี - ร้านเครื่องปั้นดินเผา - ชมระบำหน้าท้องตุรเคีย
โรงแรม
BEZIRHANE CAVE HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม – นครใต้ดินชาดัค Cardak – หุบเขาเดฟเรนท์ - Uchisar valley – ร้านจิวเวอร์รี่ – หุบเขานกพิราบ – ปล่องไฟนางฟ้า – ท่าอากาศยานไคเซรี – ท่าอากาศยานอิสตันบลู
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
2 - 9 พ.ย. 65

37,888.-

33,888.-

รูปภาพ