SKI RESORT BUSAN-POHANG ปูซาน โพฮัง

SKI RESORT BUSAN-POHANG ปูซาน โพฮัง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : KBX16

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เกาหลี

ช่วงเดือน

ม.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

25

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ลานสกีรีสอร์ท – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน –รูปปั้ นปลาหมึก – สะพานชมวิวอิการิ – คลินิกหมอยุนฮเยจิน - โพฮังสเปซวอล์ก

โรงแรม
No.25 Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองปูซาน – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล ชมวิวชายหาดแฮอึนแด – วัดแฮดงยงกุงซา - อาคารนูริ มารู – ตลาดแฮอึนแด

โรงแรม
No.25 Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - OPTIONAL TOUR The Songdo marine cable car – แหล่งช้อปปื้งปลอดภาษี– หมู่บ้านฮวิลยออุน – ปูซานทาว เวอร์ – ตลาดปลาจากัลป์ซี - นัมโพดง

โรงแรม
No.25 Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – แทจงแดกงวอน - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ –ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
8 - 12 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

3 - 7 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

9 - 13 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

10 - 14 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

15 - 19 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

16 - 20 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

17 - 21 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

22 - 26 ก.พ. 66

19,888.-

19,888.-

23 - 27 ก.พ. 66

19,888.-

19,888.-

24 - 28 ก.พ. 66

19,888.-

19,888.-

1 - 5 มี.ค. 66

19,888.-

19,888.-

2 - 6 มี.ค. 66

19,888.-

19,888.-

3 - 7 มี.ค. 66

19,888.-

19,888.-

8 - 12 มี.ค. 66

19,888.-

19,888.-

9 - 13 มี.ค. 66

19,888.-

19,888.-

10 - 14 มี.ค. 66

19,888.-

19,888.-

15 - 19 มี.ค. 66

19,888.-

19,888.-

16 - 20 มี.ค. 66

19,888.-

19,888.-

17 - 21 มี.ค. 66

19,888.-

19,888.-

6 - 10 ม.ค. 66

19,888.-

19,888.-

13 - 17 ม.ค. 66

19,888.-

19,888.-

20 - 24 ม.ค. 66

19,888.-

19,888.-

27 - 31 ม.ค. 66

19,888.-

19,888.-

1 - 5 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

2 - 6 ก.พ. 66

21,888.-

21,888.-

รูปภาพ