FUKUOKA สุดว้าว! ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน

FUKUOKA สุดว้าว! ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JVZ46

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ม.ค. 66

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

JVZ46 FUKUOKA สุดว้าว! ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน 5วัน3คืน

 

เดินเล่นชมเมืองท่า คิตะคิวชู ท่าเรือโมจิโค ขอพร ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ เที่ยวชม หมู่บ้านยูฟูอินสุดน่ารัก ทะเลสาบคินริน ช้อปปิ้ง โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท และ ห้างสรรพสินค้า Lala Port

 

เดินทางโดยสายการบิน VIET JET (VZ)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20
kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ810 BKK-FUK 00.45-07.55
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ – เมืองคิตะคิวชู – ท่าเรือโมจิโค – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
โรงแรม
Chikugo area 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - Starbucks Dazaifu Tenmangu Store – เมืองฟุกุโอกะ - JTC Fukuoka - ห้างสรรพสินค้า Lala Port
โรงแรม
Tenjin area / Hakata area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
โรงแรม
Tenjin area / Hakata area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ811 FUK-BKK 09.30-13.40
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
13 - 17 ม.ค. 66

21,888.-

21,888.-

19 - 23 ม.ค. 66

21,888.-

21,888.-

รูปภาพ