FANTASTIC GEORGIA

FANTASTIC GEORGIA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : GTK02

Pic

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, จอร์เจีย

ช่วงเดือน

ก.ย. - ธ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

5

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

 

ตะลุยสำรวจสถาปัตยกรรมและความสวยงามตามเส้นทางธรรมชาติ

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES ฟรี !! น้ำหนัก 30 กก.


🔸ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมีชมความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนทรงโบราณริมทะเล
🔸ประติมากรรม Ali and Nino เล่าถึงความรักที่แสนอาภัพ ชายหนุ่มชาวมุสลิม และ หญิงสาวชาวจอร์เจีย
🔸นั่งรถ Four-Wheel เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส
🔸นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมวิวเมืองจอร์เจีย และนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา
🔸ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi

 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู – ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี่ – เมืองบาทูมี่ - ป้อมโกนิโอ -จัตุรัสเปียเซซ่า – ประติมากรรม Ali and Nino
โรงแรม
Hotel in Batumi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองบาทูมี – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ
โรงแรม
Hotel in Tskhaltubo 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Uplistsikhe -เมืองถ้ำโบราณ-พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองทบิลิชิ Tbilisi
โรงแรม
Hotel in Tbilisi 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ป้อมอนานูรี -อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย- Kazbegi-นั่งรถ 4WD ชม Gergeti Trinity Church-เมืองทบิลิซี Tbilisi
โรงแรม
ป้อมอนานูรี -อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย- Kazbegi-นั่งรถ 4WD ชม Gergeti Trinity Church-เมืองทบิลิซี Tbilisi
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองทบิลิชิ - โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) - The Bridge of Peace – นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้น ชมป้อมนาริกาลา- ท่าอากาศยานทบิลิชิ-ท่าอากาศยานอิสตันบลู
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
7 - 13 ก.ย. 65

47,888.-

47,888.-

4 - 10 พ.ย. 65

47,888.-

47,888.-

18 - 24 พ.ย. 65

47,888.-

47,888.-

2 - 8 ธ.ค. 65

47,888.-

47,888.-

9 - 15 ธ.ค. 65

47,888.-

47,888.-

รูปภาพ